ข้อมูล eBook

ชื่อ: กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง: อ.มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมที่นำเสนอเกม และกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการที่จะคิดโครงงานคณิตศาสตร์ได้อย่างประสบผลสำเร็จ พร้อมด้วยตัวอย่างผลงาน และภาพประกอบ