ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการประดิษฐ์สื่อและของเล่น

ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

นำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์สื่อประกอบการเรียนรู้และของเล่นเองจากวัสดุหาง่ายและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการประดิษฐ์ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากหรือใช้เวลามากเกินไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์มากขึ้น รู้จักบริโภคทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักชื่นชมสิ่งรอบตัวกับรู้จักใช้