ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการบริหารโรงเรียนบนฐานการวิจัย

ผู้แต่ง: รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด / ดร.สุมนา พุ่มประพาฬ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

แนวทางการบริหารโรงเรียนจากผลงานวิจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผลงานในระดับ Best of the Best