ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง: อ.วิสูตร พึ่งชื่น

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2553 Update เนื้อหาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ปรับภาพประกอบให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร มีสรุปท้ายหน่วย