ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพศศึกษา

ผู้แต่ง: อ.อัญชลี แสงกฤษเพ็ชร

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- ปรับการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องหลักในการเลือกคู่ครอง
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศและแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ทัศนคติและค่านิยมที่ควรปลูกฝังกับวัยรุ่น
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางเพศของวัยรุ่นหญิง
- เพิ่มเนื้อหาความเชื่อต่างๆในเรื่องเพศ
- เพิ่มเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์และรายละเอียดต่างๆ
- หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเข้า สู่วัยหนุ่มสาว สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจการต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความ รู้สึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ