ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา