ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

ผู้แต่ง: ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา