ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Microsoft Office PowerPoint 2003+CD

ผู้แต่ง: วิภา เพิ่มทรัพย์, ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย คำแนะนำการสร้างและตกแต่งสไลด์สำหรับงานนำเสนออย่างมืออาชีพ การเตรียมงานนำเสนออย่างครบวงจร ตั้งแต่ Outline จนถึงโน้ตผู้บรรยาย (Noter Page) และเอกสารแจกผู้ฟัง (Handout) นำเสนอด้วยมัลติมีเดีย กราฟ แผนผัง รูปภาพ เสียง และวิดีโอ การจัดรูปแบบและสีสันด้วย Master และ Design Template การนำสไลด์ไปทุกที่ด้วย Package for CD, PowerPoint Viewer และแสดงบนเว็บเพจ หนังสือเล่มนี้จะเน้นสอนให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ใน PowerPoint 2003 ได้อย่างทั่วถึงและมีหลักการ ทั้งยังได้สอดแทรกเทคนิคที่จำเป็นไว้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานและผู้สนใจทั่วไป