ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ผู้แต่ง: อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- เนื้อหาของบทเรียนมีการฝึกพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และแทรกหลักไวยากรณ์เบื้องต้นควบคู่ไปด้วย และมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนและประเมินความเข้าใจ