ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์การประยุกต์

ผู้แต่ง: อ.ปทุมวดี ศรีสว่าง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- ใหม่ล่าสุด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 - ปรับข้อมูลและตัวอย่างให้ทันสมัย - เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ให้เรียนรู้ได้อย่างเป็นสากล - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยการเรียนให้สัมฤทธิ์ผลและวัดผลได้ - มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงานให้ฝึกปฏิบัติทุกหน่วย- หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาและและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชั่นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์