ข้อมูล eBook

ชื่อ: การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

ผู้แต่ง: อ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้เรียบเรียงได้แทรกเนื้อหาทางด้านชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น