ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนจดหมายโต้ตอบ

ผู้แต่ง: อ.สายพิณ ธรรมประศาสน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ส่วนต่าง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายสอบถามและตอบ จดหมายสั่งซื้อ วิธีการชะระเงิน จดหมานต่อว่าและตอบ จดหมายเชิยใจโอกาสต่าง ๆ จดหมายแสดงความยินดี บัตรอวยพรประเภทต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ ใบสั่งซื้อ บันทึกข้อความ จดหมายสมัครงาน การกรอใบสมัคร เป็รต้น