ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ 5

ผู้แต่ง: อ.อรุณี เมฆาธร

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ 1 โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ 2 พันธะเคมี พันธะเคมี กฏทรงมวลของสารและสมการเคมี 3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ 4 โพลิเมอร์ และเซรามิก 5 เครื่องสำอาง สารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ 6 สารเคมีที่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโลก