ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ 1

ผู้แต่ง: อ.วินัย เจริญสุข

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- วิชานี้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ และหลักการต่างๆ สามารถนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี