ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ผู้แต่ง: อ.ดวงกมล ก่อเกียรติวนิช

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- หลักสูตรเนื้อหาของวิชา แต่ละบทเรียนมุ่งเน้น เรียนรู้และสามารถพัฒนาสื่อสาร เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร