ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

ผู้แต่ง: อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาและปฏิบัติการใช้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ จากสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเนื้อหาทางวิชาชีพ สารคดี เรื่องราวบันเทิง จากแหล่งสื่อที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น เรื่องราวบทความ เอกสาร คู่มือ ป้ายประกาศฉลาก และภาพประกอบ โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมกับเนื้อหา ศึกษา รากศัพท์ และ วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน