ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

ผู้แต่ง: อ.สุธาริณี วาคาบายาชิ/คณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- เนื้อหาเป็นการศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับประโยค การเรียบเรียงถ้อยคำ สำนวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพและในสังคม การสืบค้นข้อมูลโดยการอ่าน การดู การฟังสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและพัฒนาสังคม การพูดที่ใช้ในการงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การเขียนโครงการและประเมินโครงการการเขียนบทความและสารคดี การใช้ภาษาไทยในการประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เสริมสร้างเจคคติในงานอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรมและคำนิยมที่ดีในสังคม และมีกิจกรรมเสนอแนะเชิงทักษะ และกิจกรรมเสนอแนะทางเจตคติ