ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ผู้แต่ง: อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

เนื้อหาของบทเรียนมีการฝึกพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และแทรกหลักไวยากรณ์เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย