ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เช่น การดูแลรักษา ของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า กระเป๋านักเรียน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ ความหมายความสำคัญของอาชีพ