ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอขั้นตอนการทำงานตามลำดับที่วางไว้ เช่น การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า การปลูกพืช และการทำบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ความหมายของเทคโนโลยี วิวัฒนาการเทคโนโลยี การถ่ายทอดออกแบบภาพร่าง ๓ มิติ การเลือกใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เป็นพลังงานหมุนเวียน และการแปรรูปสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ ใหม่ การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจตามวัตถุประสงค์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง งานเอกสารง่าย ๆ และอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน