ข้อมูล eBook

ชื่อ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระการงานอาชีพ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอแนวทางการทำงานและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เช่น การดูแลรักษา สมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงปลาสวยงาม บันทึกรายรัย รายจ่าย การจัดเก็บเอกสารการเงิน การทำงานร่วมกันโดยมีมารยาทกับสมาชิกทุกคน การมีคุณธรรมในการทำงาน เรียนรู้ระบบเทคโนโลยี ภาพร่าง ๓ มิติ แผนที่ความคิด ทักษะการสร้างชิ้นงานอื่น ๆ หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล การสำรวจตนเองและการมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ