ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.1 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๑ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รู้จักวัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ การใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีเทียนและสีจากธรรมชาติวาดภาพและระบายสีตามความรู้สึกของตน รู้จักสร้างงานทัศนศิลป์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ของเล่น ของประดับ ของที่ระลึก