ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.2 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๒ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ รู้จักถ่าย ทอดความคิดและจินตนาการเป็นงานศิลปะในรูปแบบ การสร้างภาพปะติดจากกระดาษ การวาดภาพ ภาคภูมิใจงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น