ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.4 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๔ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระยะความลึก น้ำหนัก และแสงเงาในการวาดภาพซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ รู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานพิมพ์ภาพและวาดภาพระบายสี รู้จักเข้าใจและเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก