ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.5 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๕ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่มีการจัดวางอย่างมีจังหวะทำให้เกิดความสวยงามมีประโยชน์และมีคุณค่า การจัดวางตำแหน่งและการเลือกใช้แสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสีที่เหมาะสมมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ บรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะมีความแตกต่างกันและสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น