ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทัศนศิลป์ ป.6 (ประถม)

ผู้แต่ง: อ.กมล เวียสุวรรณ และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระศิลปะ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทัศนศิลป์ ชั้น ป.๖ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงสีธรรมชาติและคู่สีตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในงานทัศนศิลป์ เข้าใจงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างสรรค์งานปั้น การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นภาพ แผนผังและภาพประกอบ บทบาทของงานศิลปะที่สะท้อนในชีวิตและสังคม อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์