ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ ป.2(ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ การเจริญเติบโตของมนุษย์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ที่มีต่อมนุษย์ การเปรียบ เทียบชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่น การทดลองแรงแม่เหล็กและแรงไฟฟ้า ที่เกิดจาการถูกับวัตถุอื่น การทดลองพลังงานไฟฟ้า การสำรวจประเภทของดิน การสืบค้นความสำคัญของดวงอาทิตย์