ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิทยาศาสตร์ ป.3(ประถม)

ผู้แต่ง: อ.วิจิตรา คำยัง และคณะ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอการเปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ผ่านทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ กัน สำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากวัสดุที่นำมาทำ เป็นของเล่น การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ ประโยชน์และอันตราย ที่อาจเกิดจาการเปลี่ยนแปลงวัสดุนั้น ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก แหล่งพลังงาน ธรรมชาติที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า สมบัติทางกายภาพของน้ำ อากาศ การขึ้น-ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน การกำหนดทิศ