ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ผู้แต่ง: อ.วัชรี เกิดคำ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยังประกอบไปด้วยสาระสำคัญตลอดจนฝึกฝนทักษะทางภาษาจากกิจกรรมประเมินผลท้ายบท